CIUS-Archives
CIUS ARCHIVES
Canadian Institute of Ukrainian Studies

Search

Search these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник / Упорядн. Кравченко В. В. – Харків: Майдан, 1998.

ЗМІСТ De profundis А. В. Шмалько. Эфесский мятеж…………………………………………………… 5 “Колчан его — как открытый гроб…” (Древняя Украина на страницах Библии)……………………………… 12 С. П. Черняев. Поганські боги східних слов’ян у світлі протофілософського ведичного комплексу Індії………………………. 15 Ars Historica Лидия Стародубцева. Анти-Лукиан, или как не следует писать историю……………………………………………. 22 Лукиан. Как следует писать историю…………………………………………….. 41 Slavica А. С. Мыльников. О так называемой “Грамоте славянам” Александра Македонского: Вопросы источниковедения……………. 45 Легенда о Двурогом…………………………………………………………………… 60 Петер Хауптман. Петр Могила (1596 — 1646)………………………………….. 64 С. В. Евтушенко. Украинский художник в России XVII ст.…………………… 80 В. А . Бурбига. Македонія в оцінці європейських учених XIX сторіччя…….. 89 Ucrainica В. В. Кравченко. “Словарь малорусской старины” 1808 р. та його автор…. 104  С. О. Наумов. “Замах” на пам’ятник О. С. Пушкіну в Харкові (1904 p.)……. 118 Dr. Guido Hausmann. Politics and culture. Political hegemony in the university: The professoriate and the university council in Odessa, 1865—1917…………… 127 Э. Л. Лортикян. Развитие экономического и коммерческого образования в Украине в начале XX века …………………………………………………………………… 135 Meditatio А. С. Ахиезер. Философствование и культуры в усложняющемся мире…. 150 Ad fоntes! Н. М. Кушнаренко. Артефактні книжкові видання у фондах бібліотеки Харківської Академії культури…………………………………………………………………….165 О. М. Богдашина, І. В. Верба. Листи Н.Д.Полонської-Василенко до О.Д.Багалій-Татаринової…………………………………………………………… 171 В. В. Кравченко. М. І. Яворcький та Д. І. Багалій в світлі архівних документів……………………………………. 195  Невідомі листи М. І. Яворського до Д. І. Багалія………………………………. 203 А. В. Скоробогатов. Україна на початку війни очима службовців вермахту……………………………………………………………………………… 208 Recensio Ред. Україна XVII ст. між Сходом та Заходом Європи. Українсько-Італійський симпозіум. Матеріали (13-16/ІХ.1994 р.). – К., 1996. – 600 с. ……………….228 Яр. Одинець. Оглоблін О. П. До питання про автора “Истории Русов”. – К., 1998. – 149 с. Перша публікація!  Й.-Х. Енгель. Історія України та українських козаків………………………… 241 ЗАМІСТЬ ВСТУПУ Міжнародний науковий збірник “Схід-Захід” покликаний сприяти конструктивному діалогу представників різних країн, регіонів, культур, наукових шкіл, а також оновленню методологічного і тематичного потенціалу української науки гуманітарного спрямування. Віримо, що збірник допоможе об’єднати істориків, культурологів, літературознавців, соціологів, етнологів навколо ідей вічного пошуку, професійної гідності та академічної свободи. Ми не поділяємо думки, згідно з якою гасло “Ad fontes!” втратило свою актуальність для української історіографії. Тому археографічна проблематика займатиме в нашому виданні одне з чільних місць. У збірнику знайде продовження тематика, започаткована в “Наукових записках кафедри українознавства Харківського університету “, перший і останній випуск якого побачив світу 1994 р. Успіх чи провал започаткованого нами проекту також залежатиме, головним чином, від загальної ситуації в країні.

Collection Tree

Unless otherwise noted, this work is subject to a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license .